Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘De ondernemer’: de website van de eenmanszaak Rolinde Demeyer waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de consumenten.
‘Klant’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de webshop van Rolinde Demeyer.
‘Bestelling’: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Rolinde Demeyer en de klant van de webshop van Rolinde Demeyer met betrekking tot de producten die worden aangeboden op webshop van Rolinde Demeyer.
‘Producten’: alle goederen aangeboden door Rolinde Demeyer via de webshop van Rolinde Demeyer die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Bedrijfsgegevens

Rolinde Demeyer
Rijweg 124
3020 Herent
België

Ondernemingsnummer : BE0629.890.878

Contact via: info [at] opdegroei.be

Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling. De klant en de ondernemer komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. De ondernemer behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
• bij het niet voorradig zijn van een product,
• bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
• bij overmacht.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De ondernemer behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Betaling

Betalingen kunnen online gebeuren of via directe bankoverschrijving.
Online betalen kan met Belfius Direct Net, iDEAL, ING Home’Pay, KBC/CBC Betaalknop, Bancontact of Overboeking. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling. Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Rolinde Demeyer kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever.
Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Betalingsgegevens:

Rolinde Demeyer
Rijweg 124
3020 Herent
België

BNP Paribas Fortis
BE65 0017 6012 3196
BIC: GEBA BE BB

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is de ondernemer bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Levering 

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. De ondernemer kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

De ondernemer probeert een zo snel mogelijke levering te verzekeren. In het punt hieronder (Leveringstermijn) trachten we een indicatie te geven van onze levertermijnen. Deze termijnen zijn echter indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven. De ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om.  Overschrijding van levertijd verplicht de ondernemer niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

Wanneer de bestelling goed bij ons vertrokken is, maar bij de verzendpartner (SendMyParcel) kwijtraakt, dan kan de ondernemer hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Leveringstermijn

Zodra we jouw betaling hebben ontvangen, wordt jouw pakje verzendklaar gemaakt. Binnen de 2 tot 3 werkdagen na ontvangst van jouw betaling versturen we je pakje, via de SendMyParcel. Het pakje wordt door de postbode in je brievenbus geplaatst, normaal binnen de 24u na verzending. Je moet hiervoor niet thuis aanwezig zijn.

De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verzending door SendMyParcel. Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient de ondernemer de Koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de Koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

Verzendkosten

Voor de bestelling van één boek met leveradres in België betaalt de klant 6 € voor verzending van zijn bestelling. Voor de bestelling van één boek met leveradres in Nederland betaalt de klant 8 € voor verzending van zijn bestelling. Voor de verzending van meerdere boeken kunnen hogere verzendkosten worden aangerekend, afhankelijk van de gewichtsklasse.

Verzaking

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete. In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt de ondernemer binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs aan de klant terug.
Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:

Rolinde Demeyer
Rijweg 124
3020 Herent
België

Garantie op fabricagefouten

Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont, vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug. Wij vragen u deze onregelmatigheid binnen 4 werkdagen na ontvangst te melden.

Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en de ondernemer zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Leuven bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant. De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en de ondernemer zijn onderworpen aan het Belgisch recht.